ปิดรับสมัครการรับสมัครรับเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

เวลา 16.30 น.