เมื่อวันที่   7  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 14.30 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาล ได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โดย กกต.จังหวัดปทุมธานี และ กกต. ประจำเทศบาล. ร่วมประชุม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานการเปิดรับสมัคร. ระหว่างวันที่ 8-12. กุมภาพันธ์ 2564. เวลา 08.30 น ถึงเลวา. 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ. ณ. เทศบาลเมืองคลองหลวง.