นายเชิงชาย สร้อยพานิช. รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง. เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิก และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง. ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่. 8 -12 กุทภาพันธ์. 2564. โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล. ร่วมประชุมด้วย. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง.