นายเชิงชาย สร้อยพานิช  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลืิอกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง โดยมีนางสาวดาราวรรณ สภานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564