เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 

เพื่อซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง