นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 65,806 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง

15 ธันวาคม 2563 18 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 เวลา 13.30 น. 

 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 42 ภาพ

เปลี่ยนภาษา