นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 64,898 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 พฤศจิกายน 2563 22 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 34 ภาพ

เปลี่ยนภาษา