นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 18,105 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง

8 ตุลาคม 2563 90 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 41 ภาพ

เปลี่ยนภาษา