เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดการอบรม "โครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบ ประมาณ 2563 จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี ร.ต.อ.อุเทน บุญทับถม เป็นวิทยากรบรรยาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นางสุดา ทองวิลัย ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีนางสุรางค์ ประไพนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง คณะครูอาจารย์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอคลองหลวง และนายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ภาพข่าวโดย : นางนัฐชาภรณ์ คมคง หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง ผู้ประสานงานสภาเด็กเทศบาลเมืองคลองหลวง