งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบกิจการที่ได้รับการผ่อนปรน ในระยะที่ 5
ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ด้านมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทกิจการร้านอินเตอร์เนต ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 6 ร้าน
พบว่ามีมาตรการป้องกันโรคฯ ทั้งหมด