การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

เวลา 13.30 น.