การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น.