ประชุมสภาเทศบาล

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563


วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.


ณ เทศบาลเมืองคลองหลวง