คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย อธิบายวิธีการนำหน้ากากอนามัยผ้ากลับมาใช้ใหม่และวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19


ลิ้งวีดีโอ วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย https://www.youtube.com/watch?v=xFDauWYBS60