ขอขอบพระคุณ บริษัท พี แอนด์ เค แฟมิลี่ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ (CORONAVIVUS 2019-NCOV)

             ตามที่คุณวศริศวริย์   พลอยพรหมมาศ ในนามบริษัท พี แอนด์ เค แฟมิลี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 10/7 หมู่ 2

ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ได้บริจาคอุปกรณ์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า

สายพันธ์ใหม่ (CORONAVIVUS 2019-NCOV)

มีรายละเอียดดังนี้ 

             1.หน้ากากอนามัย  จำนวน  200  ชิ้น  เป็นเงิน 4,000 บาท

             2. แผ่นกรองอนามัย   จำนวน  1,000  ชิ้น  เป็นเงิน 1,200 บาท

             3. เครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน  5  เครื่อง  เป็นเงิน  12,500  บาท

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

             คณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง

ขอขอบพระคุณท่านวศริศวริย์ พลอยพรหมมาศ และบริษัท พี แอนด์ เค แฟมิลี่ จำกัด เป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 

    นางสุดา   ทองวิลัย

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง