นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 167,177 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มิ.ย. 62โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน แชร์  
5 มิ.ย. 62การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
3 มิ.ย. 62กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แชร์  
3 มิ.ย. 62กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แชร์  
23 พ.ค. 62ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล วันที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. แชร์  
8 พ.ค. 62การประสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แชร์  
7 พ.ค. 62พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แชร์  
1 พ.ค. 62โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แชร์  
22 เม.ย. 62การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 แชร์  
13 เม.ย. 62งานสงกรานต์ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
9 เม.ย. 62โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง วันที่ 9 - 10 เม.ย. 62 แชร์  
3 เม.ย. 62ตอนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบิหารการเงินการคลังท้องถิ่น" แชร์  
27 มี.ค. 62การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2562) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น แชร์  
26 ก.พ. 62ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 121-134 | หน้า 7/7 | แสดง 20 จาก 134 รายการ
เปลี่ยนภาษา