นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 167,246 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 พ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
14 พ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  แชร์  
7 พ.ย. 62กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคลองหลวง แชร์  
24 ต.ค. 62กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ แชร์  
4 ต.ค. 62การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 แชร์  
4 ต.ค. 62โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคลองหลวง แชร์  
30 ก.ย. 62การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562  แชร์  
26 ก.ย. 62โครงการฝึกอบรมระเบียบวินรถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562 แชร์  
20 ก.ย. 62การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน แชร์  
20 ก.ย. 62การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน แชร์  
18 ก.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ปีที่ 14 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 แชร์  
5 ก.ย. 62โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562  แชร์  
19 ส.ค. 62การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แชร์  
13 ส.ค. 62กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคเช้า) แชร์  
13 ส.ค. 62กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคค่ำ) แชร์  
30 ก.ค. 62กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ภาคค่ำ) แชร์  
24 ก.ค. 62ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 ก.ค. 62ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แชร์  
12 มิ.ย. 62ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แชร์  
ลำดับ 101-120 | หน้า 6/7 | แสดง 20 จาก 134 รายการ
เปลี่ยนภาษา