เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 3ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน่วยรับลงทะเบียน เทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศอำเภอคลองหลวง เรื่องให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
โครงการฝึกอบรมระเบียบวินรถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB