เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 72 เดือน ก.พ. - มี.ค. 63ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 71 เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 70 เดือน ต.ค. - พ.ย. 62ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คู่มือประชาชนทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
นำส่งแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัด/จ้างรายไตรมาสที่ 2 ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 - มีนาคม 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB