เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 74 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 63ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 73 เดือน เม.ย. - พ.ค. 63ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 ปี 2563)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่มเติม ฉบับที่ 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 70 เดือน ต.ค. - พ.ย. 62ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 71 เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 72 เดือน ก.พ. - มี.ค. 63ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คู่มือประชาชนทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
นำส่งแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB