นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 186,282 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเชิงชาย สร้อยพานิช

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
  นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

  081-755-2008

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เปลี่ยนภาษา