นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 168,662 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563(มท 0820.3/ว282 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
15 ก.พ. 64แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว279 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64ตรวจสอบข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)(มท 0809.3/ว285 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 13(- - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64ตรวจสอบข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)(มท 0809.3/ว245 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564(มท 0808.3/ว891 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564(มท 0808.2/ว278 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ(มท 0810.6/ว277 - ลว. 11 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0812/ว271 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
11 ก.พ. 64แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย(มท 0810.3/ว264 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ(มท 0804.6/ว286 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](มท 0810.6/ว275 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ(มท 0804.6/ว274 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564(มท 0801.3/ว269 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี(มท 0809.2/ว22 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0809.2/ว23 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)(มท 0810.8/ว268 - ลว. 10 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.4/ว256 - ลว. 9 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(มท 0816.4/ว246 - ลว. 8 ก.พ. 64) 
10 ก.พ. 64แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แบบรายงาน](มท 0804.4/ว785 - ลว. 8 ก.พ. 64) 
ลำดับ 121-140 | หน้า 7/532 | แสดง 20 จาก 10635 รายการ
เปลี่ยนภาษา