นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 168,759 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(มท 0809.1/ว327 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
18 ก.พ. 64ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(มท 0802.3/ว22 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
18 ก.พ. 64ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)(มท 0809.4/ว328 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
18 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงวดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564(มท 0819.2/ว318 - ลว. 17 ก.พ. 64) 
18 ก.พ. 64การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(มท 0810.6/ว316 - ลว. 17 ก.พ. 64) 
17 ก.พ. 64ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564(มท 0809.3/ว313 - ลว. 17 ก.พ. 64) 
17 ก.พ. 64การตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)[แบบรายงาน](มท 0816.4/ว307 - ลว. 17 ก.พ. 64) 
17 ก.พ. 64แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(มท 0803.3/ว310 - ลว. 17 ก.พ. 64) 
17 ก.พ. 64ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค(มท 0816.2/ว312 - ลว. 17 ก.พ. 64) 
17 ก.พ. 64การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](มท 0816.5/ว303 - ลว. 16 ก.พ. 64) 
17 ก.พ. 64การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3][สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](มท 0809.4/ว299 - ลว. 16 ก.พ. 64) 
16 ก.พ. 64การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี(มท 0818.2/ว298 - ลว. 16 ก.พ. 64) 
16 ก.พ. 64การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)(มท 0810.8/ว297 - ลว. 16 ก.พ. 64) 
16 ก.พ. 64การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0815.4/ว296 - ลว. 16 ก.พ. 64) 
16 ก.พ. 64เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.(มท 0810.8/ว295 - ลว. 16 ก.พ. 64) 
16 ก.พ. 64การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.3/ว294 - ลว. 15 ก.พ. 64) 
15 ก.พ. 64สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564(มท 0809.2/ว25 - ลว. 15 ก.พ. 64) 
15 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ)(มท 0810.2/ว288 - ลว. 15 ก.พ. 64) 
15 ก.พ. 64แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร(มท 0805.2/ว290 - ลว. 15 ก.พ. 64) 
15 ก.พ. 64การประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Award 2021[เอกสารแนบ](มท 0820.2/ว289 - ลว. 15 ก.พ. 64) 
ลำดับ 101-120 | หน้า 6/532 | แสดง 20 จาก 10635 รายการ
เปลี่ยนภาษา