นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 186,107 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ต.ค. 50มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3373)( - ลว. 0 3) 
8 ต.ค. 50ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร 9)( - ลว. 0 3) 
5 ต.ค. 50เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว159)( - ลว. 0 3) 
5 ต.ค. 50ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2550 (มท 0806/ว79)( - ลว. 0 3) 
4 ต.ค. 50การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 13 (มท 0807.3/ว2011)[บัญชีรายชื่อ ฯ][สิ่งที่ส่งมาด้วย]( - ลว. 0 3) 
4 ต.ค. 50ขอแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิล (มท 0808.3/ว2017)( - ลว. 0 3) 
4 ต.ค. 50แจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พนักงานส่วนตำบล สร้างสัมพันธ์ สานสายใยสู่ภาคใต้"(ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว1996)( - ลว. 0 3) 
4 ต.ค. 50ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2016)( - ลว. 0 3) 
4 ต.ค. 50การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว156)( - ลว. 0 3) 
3 ต.ค. 50ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 30 กันยายน 2550( - ลว. 0 3) 
3 ต.ค. 50การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว1990)[สิ่งที่ส่งมาด้วย][บัญชีรายชื่อ ฯ]( - ลว. 0 3) 
3 ต.ค. 50การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 (มท 0802.3/ว2005)( - ลว. 0 3) 
3 ต.ค. 50การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว443)( - ลว. 0 3) 
0 3( - ลว. 0 3) 
0 3( - ลว. 0 3) 
0 3( - ลว. 0 3) 
0 3( - ลว. 0 3) 
ลำดับ 10621-10637 | หน้า 532/532 | แสดง 20 จาก 10637 รายการ
เปลี่ยนภาษา