นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 168,693 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 พ.ย. 56ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557(มท 0809.6/ว2419 - ลว. 15 พ.ย. 56) 
15 พ.ย. 56แจ้ง อปท. ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(มท 0891.3/ว2421 - ลว. 15 พ.ย. 56) 
15 พ.ย. 56ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556[แบบฟอร์มรายงาน](มท 0891.3/ว2402 - ลว. 14 พ.ย. 56) 
15 พ.ย. 56แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)[รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราย อปท.](มท 0891.3/ว2400 - ลว. 14 พ.ย. 56) 
14 พ.ย. 56การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(มท 0810.3/ว2399 - ลว. 14 พ.ย. 56) 
14 พ.ย. 56วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน(มท 0803/ว2401 - ลว. 14 พ.ย. 56) 
14 พ.ย. 56คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร(มท 0891.4/ว2397 - ลว. 13 พ.ย. 56) 
14 พ.ย. 56การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(มท 0893.2/ว2352 - ลว. 7 พ.ย. 56) 
14 พ.ย. 56การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556(มท 0893.2/ว2351 - ลว. 7 พ.ย. 56) 
13 พ.ย. 56การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(มท 0803/ว2396 - ลว. 13 พ.ย. 56) 
13 พ.ย. 56การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว2349 - ลว. 7 พ.ย. 56) 
29 ก.ค. 56แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ(มท 0801.1/ว56 - ลว. 29 ก.ค. 56) 
26 ก.ค. 56แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32[รายชื่อ](มท 0809.6/ว1703 - ลว. 26 ก.ค. 56) 
26 ก.ค. 56การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม(มท 0891.3/ว1702 - ลว. 26 ก.ค. 56) 
26 ก.ค. 56การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว1700 - ลว. 26 ก.ค. 56) 
26 ก.ค. 56สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556[บัญชีสรุปรายชื่อ](มท 0809.4/ว1696 - ลว. 26 ก.ค. 56) 
26 ก.ค. 56ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองและให้จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง(มท 0891.4/ว1699 - ลว. 26 ก.ค. 56) 
26 ก.ค. 56การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น(มท 0810.2/9597 - ลว. 26 ก.ค. 56) 
25 ก.ค. 56ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556"(มท 0893.3/ว1691 - ลว. 25 ก.ค. 56) 
24 ก.ค. 56ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556(มท 0893.4/ว1689 - ลว. 24 ก.ค. 56) 
ลำดับ 10561-10580 | หน้า 529/532 | แสดง 20 จาก 10635 รายการ
เปลี่ยนภาษา