นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 168,641 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.พ. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40(มท 0808.3/ว354 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(มท 0818.4/ว353 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว352 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3][บัญชีรายชื่อ](มท 0816.2/ว1095 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ)(มท 0819.2/ว343 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย(มท 0816.1/ว341 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(มท 0816.3/ว338 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(มท 0808.3/ว339 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0805.2/ว348 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.4/ว344 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[รายชื่อ][แบบรายงาน](มท 0808.3/ว335 - ลว. 19 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564(มท 0808.2/ว326 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ(มท 0810.7/ว333 - ลว. 19 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0816.4/ว336 - ลว. 19 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)[แบบตอบรับ](มท 0810.7/ว334 - ลว. 19 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(- - ลว. 19 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว332 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563(มท 0809.4/ว2 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
19 ก.พ. 64การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0809.2/ว29 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
18 ก.พ. 64ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0804.6/ว330 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
ลำดับ 81-100 | หน้า 5/532 | แสดง 20 จาก 10635 รายการ
เปลี่ยนภาษา