นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 168,839 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี(มท 0818.4/ว1383 - ลว. 8 มี.ค. 64) 
9 มี.ค. 64กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง(- - ลว. 9 มี.ค. 64) 
9 มี.ค. 64แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564(มท 0808.2/ว471 - ลว. 9 มี.ค. 64) 
9 มี.ค. 64ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)(มท 0808.2/ว472 - ลว. 9 มี.ค. 64) 
9 มี.ค. 64โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ(มท 0816.1/ว444 - ลว. 5 มี.ค. 64) 
8 มี.ค. 64การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(มท 0808.2/ว460 - ลว. 8 มี.ค. 64) 
8 มี.ค. 64การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี[แบบสรุปรายงาน][บัญชีรายชื่อ](มท 0818.3/ว462 - ลว. 8 มี.ค. 64) 
5 มี.ค. 64ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(มท 0810.6/ว445 - ลว. 5 มี.ค. 64) 
5 มี.ค. 64การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564(มท 0810.2/ว454 - ลว. 5 มี.ค. 64) 
5 มี.ค. 64ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564[เอกสารแนบ][บัญชีแนบท้าย](มท 0820.2/ว449 - ลว. 5 มี.ค. 64) 
4 มี.ค. 64โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[เกณฑ์การประเมิน][รายชื่อโรงเรียน][รายชื่อสถานศึกษา](มท 0816.3/ว432 - ลว. 3 มี.ค. 64) 
3 มี.ค. 64แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว435 - ลว. 3 มี.ค. 64) 
3 มี.ค. 64การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก(มท 0804.3/ว436 - ลว. 3 มี.ค. 64) 
3 มี.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี(มท 0818.2/ว434 - ลว. 3 มี.ค. 64) 
2 มี.ค. 64แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10[รายชื่อ](มท 0803.3/ว423 - ลว. 2 มี.ค. 64) 
2 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564[รายชื่อ](มท 0808.2/ว415 - ลว. 2 มี.ค. 64) 
2 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.5/ว413 - ลว. 1 มี.ค. 64) 
2 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.5/ว417 - ลว. 1 มี.ค. 64) 
2 มี.ค. 64แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564(มท 0807.2/ว403 - ลว. 25 ก.พ. 64) 
2 มี.ค. 64ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.5/ว390 - ลว. 25 ก.พ. 64) 
ลำดับ 41-60 | หน้า 3/532 | แสดง 20 จาก 10635 รายการ
เปลี่ยนภาษา