นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 168,721 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว618 - ลว. 25 มี.ค. 64) 
25 มี.ค. 64การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(มท 0810.7/ว622 - ลว. 25 มี.ค. 64) 
24 มี.ค. 64จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0815.4/ว609 - ลว. 24 มี.ค. 64) 
24 มี.ค. 64ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.)(มท 0819.2/ว595 - ลว. 23 มี.ค. 64) 
23 มี.ค. 64การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](มท 0809.2/ว1663 - ลว. 22 มี.ค. 64) 
23 มี.ค. 64ขอส่งหนังสือ ?คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0810.7/ว549 - ลว. 17 มี.ค. 64) 
22 มี.ค. 64การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว582 - ลว. 22 มี.ค. 64) 
22 มี.ค. 64การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 1/2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว583 - ลว. 22 มี.ค. 64) 
19 มี.ค. 64การตอบแบบรายงานข้อมูลสถานศึกาาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0816.4/ว569 - ลว. 19 มี.ค. 64) 
19 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ ด้วยระบบ Local MOOC[Poster_Local_MOOC](มท 0812/ว564 - ลว. 19 มี.ค. 64) 
18 มี.ค. 64โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[เอกสารแนบ](มท 0816.3/ว560 - ลว. 18 มี.ค. 64) 
18 มี.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/3788-3863 - ลว. 18 มี.ค. 64) 
17 มี.ค. 64แจ้งดำเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564(มท 0810.8/ว546 - ลว. 17 มี.ค. 64) 
17 มี.ค. 64การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย][หลักเกณฑ์](มท 0810.6/ว544 - ลว. 17 มี.ค. 64) 
15 มี.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/3544-3593 - ลว. 12 มี.ค. 64) 
12 มี.ค. 64การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา(มท 0816.3/ว515 - ลว. 12 มี.ค. 64) 
12 มี.ค. 64ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)[เอกสารแนบ](มท 0808.3/ว514 - ลว. 12 มี.ค. 64) 
11 มี.ค. 64บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มท 0810.8/ว496 - ลว. 10 มี.ค. 64) 
11 มี.ค. 64การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0802.3/ว479 - ลว. 9 มี.ค. 64) 
10 มี.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)[บัญชีรายชื่อ][บัญชีสรุป](มท 0808.5/ว480 - ลว. 9 มี.ค. 64) 
ลำดับ 21-40 | หน้า 2/532 | แสดง 20 จาก 10635 รายการ
เปลี่ยนภาษา