นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 186,292 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ(มท 0816.3/ว901 - ลว. 30 เม.ย. 64) 
26 เม.ย. 64เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น(มท 0816.1/ว848 - ลว. 23 เม.ย. 64) 
16 เม.ย. 64เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ(มท 0816.2/ว777 - ลว. 16 เม.ย. 64) 
16 เม.ย. 64แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ(มท 0803.4/ว771 - ลว. 16 เม.ย. 64) 
16 เม.ย. 64แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(มท 0803.4/ว772 - ลว. 16 เม.ย. 64) 
16 เม.ย. 64การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564(มท 0816.4/783 - ลว. 16 เม.ย. 64) 
9 เม.ย. 64เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.3/ว757 - ลว. 9 เม.ย. 64) 
9 เม.ย. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/4897-4942 - ลว. 9 เม.ย. 64) 
8 เม.ย. 64สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.2/ว53 - ลว. 8 เม.ย. 64) 
8 เม.ย. 64ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0820.3/ว728 - ลว. 8 เม.ย. 64) 
5 เม.ย. 64แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4[รายชื่อ][ตารางอบรมฯ](มท 0816.3/ว706 - ลว. 5 เม.ย. 64) 
2 เม.ย. 64การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย][รายละเอียด](มท 0809.6/ว15 - ลว. 2 เม.ย. 64) 
2 เม.ย. 64การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0809.2/ว1959 - ลว. 1 เม.ย. 64) 
1 เม.ย. 64การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564(มท 0816.2/ว661 - ลว. 31 มี.ค. 64) 
1 เม.ย. 64ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการสร้างโรงงานการจัดทำปุ๋ยจากผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[จังหวัดตามบัญชีแนบท้าย][สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0820.3/ว677 - ลว. 31 มี.ค. 64) 
31 มี.ค. 64ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564(มท 0803.3/ว674 - ลว. 31 มี.ค. 64) 
31 มี.ค. 64หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563(มท 0803.3/ว673 - ลว. 31 มี.ค. 64) 
30 มี.ค. 64หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว1887 - ลว. 30 มี.ค. 64) 
30 มี.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)[บัญชีรายชื่อสรุป อปท.][บัญชีรายชื่อ รายใหม่][บัญชีรายชื่อ รายเก่า](มท 0808.5/ว645 - ลว. 29 มี.ค. 64) 
29 มี.ค. 64กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0820.2/ว641 - ลว. 29 มี.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/532 | แสดง 20 จาก 10637 รายการ
เปลี่ยนภาษา