นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 16,264 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 พ.ย. 63ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(มท 0808.3/ว7015 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ(มท 0816.1/ว3621 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561(มท 0810.8/ว3623 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว3619 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว3620 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0810.6/ว3604 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.4/ว3616 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563(มท 0808.2/ว3603 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0810.6/ว3605 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.2/ว3600 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564(มท 0810.7/ว3595 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม[บัญชีรายละเอียด](มท 0808.5/ว3591 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(มท 0803.3/ว3594 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(มท 0803.3/ว3593 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2(มท 0808.2/ว3581 - ลว. 17 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย(มท 0810.3/ว3571 - ลว. 17 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต[เอกสารแนบ](มท 0820.3/ว3583 - ลว. 17 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ[บัญชีรายละเอียด 1][บัญชีรายละเอียด 2][บัญชีรายละเอียด 3][บัญชีรายละเอียด 4](มท 0816.2/ว3579 - ลว. 17 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.4/ว3555 - ลว. 16 พ.ย. 63) 
18 พ.ย. 63โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.4/ว3554 - ลว. 16 พ.ย. 63) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/507 | แสดง 20 จาก 10128 รายการ
เปลี่ยนภาษา