นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 168,752 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

29 ตุลาคม 2563 33 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.pdf3.20 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา