นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 168,800 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 849 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองส่งน้ำท่ี ๙ (ฝ่ั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณเลียบคลองระบายน้ำที่่ ๑ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ท่ี ๕-๖ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียนปอเนาะธรรมศาสตร์อิสลาม หมู่่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองระบายน้ำที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
23 พ.ย. 63โึครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองส่งน้ำที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
18 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ1594 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กต1138 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต1138 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๓๙ (ซอยทรัพย์มงคล) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๑ (ซอยทบ.๓) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๓ (ซอยทบ.๒) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๓๙ (ซอยทรัพย์มงคล) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๑ (ซอยทบ.๓) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๓ (ซอยทบ.๒) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๓๙ (ซอยทรัพย์มงคล) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๑ (ซอยทบ.๓) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๓ (ซอยทบ.๒) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๓๙ (ซอยทรัพย์มงคล) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๑ (ซอยทบ.๓) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
18 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช ๔๓ (ซอยทบ.๒) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เปลี่ยนภาษา