นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 18,352 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 266 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
25 พ.ย. 63ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 พ.ย. 63จ้างเหมานายกรุง ชายสวัสดิ์ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 พ.ย. 63จ้างเหมานายสุเมธ เทพนิกร ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 พ.ย. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-3728 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3260 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสะพาน บริเวณใต้สะพานทางลอดคลองสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค9372 ปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3260 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค9372 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยอนามัยมุสลิมคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองส่งน้ำท่ี ๙ (ฝ่ั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณเลียบคลองระบายน้ำที่่ ๑ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ท่ี ๕-๖ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียนปอเนาะธรรมศาสตร์อิสลาม หมู่่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองระบายน้ำที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 พ.ย. 63โึครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองส่งน้ำที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยอนามัยมุสลิมคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองส่งน้ำท่ี ๙ (ฝ่ั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๕ ต.คลองสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณเลียบคลองระบายน้ำที่่ ๑ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ท่ี ๕-๖ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียนปอเนาะธรรมศาสตร์อิสลาม หมู่่ที่ ๔ ต.คลองหนึ่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา