นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 111,802 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 77 เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

15 กุมภาพันธ์ 2564 3 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
หน้า 001.jpg268.57 KB   แสดงภาพ
หน้า 002.jpg194.73 KB   แสดงภาพ
หน้า 003.jpg195.90 KB   แสดงภาพ
หน้า 004.jpg176.17 KB   แสดงภาพ
หน้า 005.jpg235.88 KB   แสดงภาพ
หน้า 006.jpg223.35 KB   แสดงภาพ
หน้า 007.jpg232.97 KB   แสดงภาพ
หน้า 008.jpg342.38 KB   แสดงภาพ
หน้า 009.jpg297.26 KB   แสดงภาพ
หน้า 010.jpg331.94 KB   แสดงภาพ
หน้า 011.jpg287.26 KB   แสดงภาพ
หน้า 012.jpg328.79 KB   แสดงภาพ
หน้า 013.jpg297.81 KB   แสดงภาพ
หน้า 014.jpg318.59 KB   แสดงภาพ
หน้า 015.jpg338.22 KB   แสดงภาพ
หน้า 016.jpg293.16 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา