นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 16,287 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ม.ค. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 พ.ย. 62แบบคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 พ.ย. 62คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน แชร์  
1 พ.ย. 62หนังสือมอบอำนาจ แชร์  
1 พ.ย. 62คำขอลงทะเบียน แบบ-ทพ-1 แชร์  
1 พ.ย. 62แบบคำร้อง แชร์  
1 พ.ย. 62แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
1 พ.ย. 62หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แชร์  
1 พ.ย. 62แบบคำร้องขอเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
1 พ.ย. 62แบบคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 พ.ย. 62เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา