นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 186,115 คน

ร้องเรียนร้องทุกข์เปลี่ยนภาษา