นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 111,928 คน

ร้องเรียนร้องทุกข์เปลี่ยนภาษา