นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 186,283 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลเมืองคลองหลวง

  • ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • โทรศัพท์ 02-9015077 โทรสาร 02-9015077
เทศบาลเมืองคลองหลวง
ส่วนกลาง
0-2524-0360-1
สำนักงานปลัดเทศบาล
0-2901-5077
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์)
-
งานทะเบียนราษฎร
0-2901-5076
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0-2901-6157
กองวิชาการและแผนงาน
0-2901-5741
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาวพึงจิตร์ โกมโลทก
กองคลัง
0-2524-0651
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง นายชูชาติ คล้ายทิม
-
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-2524-0015
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง
-
กองการศึกษา
0-2901-5744
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายธวัช แก้วสารถี
0-2901-6837
การกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง นายวิทยา เยาวละออง
0-2901-5740
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายพิพัฒน์ เพชรประดับ
0-2901-6944
การกองการประปา
0-2901-5743
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา นางวนิดา รักกิจ
0-2901-6589
ตรวจสอบภายใน
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางนัฐชาภรณ์ คมคง
0-2901-6927
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2901-6157 หรือ 0-2901-5075

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา