นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 18,338 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลเมืองคลองหลวง

  • ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • โทรศัพท์ 02-9015077 โทรสาร 02-9015077
สำนักงานปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
02-9016589
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (นางสุดา ทองวิลัย)
02-9015742
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์)
02-9016673
งานทะเบียนราษฎร
02-9015076
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
02-9015075
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นางสาวพึงจิตร์ โกมโลทก)
02-9016857
กองวิชาการและแผนงาน
02-9015741
กองคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง (นายชูชาติ คล้ายทิม)
02-9015873
กองคลัง
02-5240651
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นายธวัช แก้วสารถี)
02-9016837
กองการศึกษา
02-9015744
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง)
02-9016687
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
02-5240015
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นายพิพัฒน์ เพชรประดับ)
02-9016944
การกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายวิทยา เยาวละออง)
02-9015740
การกองการประปา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา (นางวนิดา รักกิจ)
02-9015743
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (นางนัฐชาภรณ์ คมคง)
02-9016927

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา