เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - LPA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562128

ลำดับที่ 1-1 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB