นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 168,810 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี

นำส่งแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

15 กรกฎาคม 2563 65 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

นำส่งแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

ตามแนวทางการดำเนินโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
นำส่งแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง.pdf1.38 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา