นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 112,004 คน

แผนป้องกันการทุจริต
เปลี่ยนภาษา