นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 168,768 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

11 มีนาคม 2564 76 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
01.jpg163.96 KB   แสดงภาพ
02.jpg173.29 KB   แสดงภาพ
03.jpg77.79 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา