นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 168,772 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

11 มีนาคม 2564 25 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น64.jpg94.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา