นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 168,684 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล เทศบาลเมืองคลองหลวง

11 มีนาคม 2564 25 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๑๑_1.jpg157.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา