เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)15
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.คำแถลง-รายรับ)15
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.คำแถลง-รายจ่าย)13
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562(4.หลักการและเหตุผล)13
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)13
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (6.เทศบัญญัติ)14
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (7.รายงานประมาณการรายรับ)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ)11
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (9.รายงานประมาณการรายจ่าย)11
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (10.สำนักปลัด-หน่วยตรวจสอบ)11
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (11.วิชาการ)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (12.คลัง)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (13.ป้องกัน)11
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (14.ศึกษา บริหารทั่วไป)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (15.ศึกษา งานระดับ)11
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (16.สาสุข ทั่วไป)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (18.งานศูนย์)12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (19.สังคม ทั่วไป)11
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (20.สวัสดิการ)11

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.25MB