เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.256229
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562123
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02119
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง130
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง19
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 1)110
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 2)17
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3)19
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 4)17
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 5)16
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีครุภัณฑ์)16
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีสรุป)16
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บันทึกข้อความ)15
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)113
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.คำแถลง-รายรับ)110
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.คำแถลง-รายจ่าย)16
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562(4.หลักการและเหตุผล)18
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)18
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (6.เทศบัญญัติ)111
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (7.รายงานประมาณการรายรับ)15

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB