เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน่วยรับลงทะเบียน เทศบาลเมืองคลองหลวง238 ต.ค. 62
การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562244 ต.ค. 62
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคลองหลวง284 ต.ค. 62
ประกาศอำเภอคลองหลวง เรื่องให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน83 ต.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562311 ต.ค. 62
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์926 ก.ย. 62
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน2120 ก.ย. 62
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน1420 ก.ย. 62
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ปีที่ 14 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 25624118 ก.ย. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622917 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (2)2611 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (1)3511 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11216 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562 355 ก.ย. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562373 ก.ย. 62
กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคเช้า)2413 ส.ค. 62
กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคค่ำ)2413 ส.ค. 62
ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/256258 ส.ค. 62
คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (แทนคณะเดิม)87 ส.ค. 62
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ภาคค่ำ)1630 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB