เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน220 ก.ย. 62
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน320 ก.ย. 62
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ปีที่ 14 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 25621318 ก.ย. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562317 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (2)711 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (1)1011 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9086 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562 225 ก.ย. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562153 ก.ย. 62
กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคเช้า)1113 ส.ค. 62
กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคค่ำ)1413 ส.ค. 62
ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/256228 ส.ค. 62
คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (แทนคณะเดิม)27 ส.ค. 62
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ภาคค่ำ)630 ก.ค. 62
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด326 ก.ค. 62
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 2326 ก.ค. 62
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 3326 ก.ค. 62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปี 2562 วันที่ 19 ก.ค. 62319 ก.ค. 62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2562 วันที่ 15 ก.ค. 62315 ก.ค. 62
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี85 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 1.25MB