เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ปีที่ 14 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (2)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (1)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคเช้า)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ปี 2562 (ภาคค่ำ)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (แทนคณะเดิม)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เลียบคลองส่งน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6-7 ตำบลคลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (ภาคค่ำ)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 2ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 3ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปี 2562 วันที่ 19 ก.ค. 62ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 1.25MB