เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 67 เดือน เม.ย. - พ.ค. 62ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้างทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ส่งประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวงทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 58 เดือน ต.ค. - พ.ย. 60ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 59 เดือน ธ.ค. 60 -ม.ค. 61ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 60 เดือน ก.พ. - มี.ค. 61ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 61 เดือน เม.ย. - พ.ค. 61ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 62 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 61ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 63 เดือน ส.ค. - ก.ย. 61ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 65 เดือน ธ.ค. - ม.ค. 62ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 66 เดือน ก.พ. - มี.ค. 62ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 1)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 2)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 4)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 1.00MB